Love for Aabenraa Taekwondo Klub

(Med supplerende ændringer jvf. generalforsamlingsbeslutning af 26.1.82, 14.2.84 og 06.02.01)

§ 1. Navn og hjemsted:
Klubbens navn er Aabenraa Taekwondo klub, og har hjemsted i Aabenraa

§ 2. Formål:
Klubbens formål er at undervise i Taekwondo på motions- og konkurrencebasis.

§ 3. Medlemmer:
Som medlemmer kan optages alle mænd og kvinder der er fyldt 10 år.

§ 4. Ind- og udmeldelser:
Indmeldelser sker til klubbens kasserer ved at udfylde og underskrive en indmeldelsesformular. Udmeldelser sker skriftlig til klubbens kasserer med een (1) måneds varsel til udgangen af en måned.

§ 5. Kontingent:
Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen (bestyrelsen) for et år af gangen, dog undtagen kontingent til DTF. Passive medlemmer betaler årligt hvad der svarer til een måneds kontingent. Ved betaling af første kontingent udleveres til medlemmet et eksemplar af lovene.

§ 6. Udelukkelse:
Et medlem, der er i kontingentrestance for mere end tre måneder, kan kun genoptages efter at berigtigelse af alle restancer, samt det normale optagelsesgebyr. Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der i eller udenfor klubben skønnes at have udvist usportslig optræden, eller misbrugt taekwondo systemet. Der gives ved anbefalet skrivelse fjorten dages frist til at indanke sagen til bestyrelsen. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.

§ 7. Bestyrelse:
Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse og er direkte ansvarlige overfor generalforsamlingen, som er klubbens øverste organ. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, skal bestå af fem medlemmer. Formand, sekretær, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og sekretæren vælges på ulige år, medens kasserer og to bestyrelses medlemmer vælges på lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er ulønnet. Der vælges hvert år to bestyrelsessuppleanter samt to revisorer. Valgene finder sted på ordinær generalforsamling. For at kunne blive valgt til formand, skal man være myndig.

§ 8.
Bestyrelsen vælger sin næstformand. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsdagsorden og lader føre en protokol over sine forhandlinger, affatter reglementer for klubbens udvalg og administrerer i øvrigt klubbens anliggender på bedste måde.

Formanden samkalder alle møder, såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger. Han repræsenterer klubben udadtil og er i retsforhold enebemyndiget til at optræde på klubbens vegne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 af dens medlemmer er til stede. Afstemning foretages ved almindelig stemmeflertal, og hvis afstemningen står lige er formandens stemme afgørende.

Kassereren fører klubbens regnskab, der løber fra 1. januar til 31. december, og sørger for opkrævning af kontingenter. Klubbens regnskab afsluttes og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Kassereren må ikke ligge inde med større kassebeholdning end 500 kr., overskydende beløb indsættes i banken. Udtræk på banken kan kun foretages mod kassererens underskrift.

Sekretæren fører forhandlingsprotokolen samt varetager forefaldende kontorarbejde. I formandens fravær fungerer næstformanden som formand. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indkalde rådgivere, hvis interesser og evner skønnes gavnlig for klubbens trivsel.

§ 9. Generalforsamling:
Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år, så vidt muligt i januar måned. Der indkaldes til generalforsamling med mindst fjorten dages varsel. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender, der afgøres ved simpel stemmeflertal, hvor der ikke i disse love er truffet anden bestemmelse. Til vedtagelse af lovændring er kræves 2/3 flertal af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år, samt forelægger eventuelle planer for det kommende år. Kassereren aflægger regnskabet, der er blevet revideret af de to revisorer. Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen fra det fyldte 15. år, og alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25 % af de aktive medlemmer stiller forlangende derom, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske senest fjorten dage efter modtagelse af en sådan henvendelse. Bekendtgørelse af en ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst fjorten dages varsel.

§ 11. Underlagt:
Klubben skal være underlagt "Dansk Taekwondo Forbund".

§ 12. Tilsluttet:
Klubben skal være tilsluttet "Sika".

§ 13. Opløsning:
Klubben kan kun ophæves, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ved opløsning tilfalder alle klubbens midler sporten i Aabenraa.

§ 14. Love:
Disse love ophæver alle hidtidige gældende love for Aabenraa Taekwondo Klub, og træder i kraft den 8/1 1981.

Aabenraa, den 8. januar 1981.


Ordensregler

    1. Høj hygiejne.
    2. Ingen højrøstet tale under træningen.
    3. Er du i tvivl. spørg træneren, ikke sidemanden.
    4. Ingen forlader træningssalen uden trænerens sanktion.
    5. Kommer du efter træningen er begyndt, melder du din ankomst til træneren.
    6. Mød altid til tiden, vis et godt eksempel.
    7. Vær altid opmærksom, når der gives instruktion.
    8. Hold øjeblikkelig op med at træne, når instruktøren klapper i hænderne.
    9. Træn energisk og målbevidst.
    10. Træn aldrig andet end det, der undervises i, det kan være farligt.


Foreningens medlemmer har ved generalforsamlingsbeslutning af 26.1.1982 godkendt følgende tilføjelse til foranstående vedtægter:

§ 7. Bestyrelse:
For at blive valgt til kasserer, skal man være myndig.

§ 8. Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen forpligter klubben i alle forhold og kan i foreningen ikke forpligte klubben økonomisk for større beløb end der er midler til i klubkassen.


Foreningens Medlemmer har ved generalforsamlingsbeslutning af 14.2 1984 godkendt følgende slettelser til foranstående vedtægter:

§ 5. Kontingent:
Slettelse af det i paragraf 5 omtalte indskud.

§ 6. Udelukkelse:
Slettelse af det i paragraf 6 omtalte optagelsesgebyr.


Foreningens Medlemmer har ved generalforsamlingsbeslutning af 06.02.2001 godkendt følgende tilføjelse til foranstående vedtægter

§ 3. Medlemmer:
Som medlemmer kan optages alle mænd og kvinder, der er fyldet 6 år

§ 5. Kontingent:
Slettelse af afsnit 2 omhandlende passive medlemmer, og indsættelse af nedenstående passus:

Kontingentet for passive medlemmer fastsættes løbende af bestyrelsen.

§ 9. Generalforsamling:
Medlemmer under 15 år, der er til stede på generalforsamlingen sammen med forældre eller en værge kan i fællesskab afgive én stemme på generalforsamlingen.